Hoppa till huvudinnehållet

Här svarar politikerna på aktuella frågor inför Hjovalet

Publicerad:
Här kan du läsa Hjo Tidnings valguide med 17 frågor till politikerna inför valet.
Här kan du läsa Hjo Tidnings valguide med 17 frågor till politikerna inför valet.

Här är Hjo Tidnings valguide inför Hjovalet 2022.

Tidningen har bett alla partier som är representerade i kommunfullmäktige, samt till Vänsterpartiet som anmält kandidater, att svarat på ett flertal frågor inom olika ämnen.

Frågorna är valda utifrån aktuella ämnen, som tidigare skrivit om i tidningen. Längden på svaren varierar, i enstaka fall har vi tvingats korta svaren, i övrigt är det exakt återgivet.

Vet du mer?

Kontakta oss genom att ringa eller skicka SMS/MMS. Du får självfallet vara anonym - Hjo Tidning skyddar alltid sina källor.

SMS/MMS:72 080

Så läser du valguiden: Valguiden är uppdelad i fyra olika kategorier med fyra till fem frågor per kategori. Svaren från partierna redovisas under respektive fråga.

Här är kategorierna: 1) Vård, omsorg och skola, 2) Idrott, kultur och fritid, 3) Integration, miljö, klimat och demokrati, 4) Leva i Hjo

Villa Rosell, ett av de särskilda boendena i Hjo kommun.
Villa Rosell, ett av de särskilda boendena i Hjo kommun. Foto: Anneli Malm

Kategori 1) Vård, omsorg och skola

Fråga 1. Hjo kommun har Skaraborgs längsta väntetider till att få plats på särskilt boende. Vilka åtgärder behöver vidtas för att minska väntetiden?

Vänsterpartiet

Hjo behöver ändra prioriteringsordning och satsa på utbyggnad av dessa. Personal behöver kompetensutvecklas för att säkerställa god omsorg. Men frågan är varför har detta inte gjorts tidigare och hur har det kunna blivit så?

Socialdemokraterna

Om det är så måste fler platser tas fram.

Centerpartiet

Göra om väntelistan. Personer som tackar nej till ett erbjudet boende, har fått stå kvar i kön, för att hellre komma till ett önskat boende, av de tre som finns inom kommunen. Finns korttidsboende som skulle kunna ställas om till ordinärt boende vid behov

Liberalerna

Om så erfordras stöttar vi öppnandet av en ny avdelning alternativt utbyggnad.

Moderaterna

Väntetiderna har minskat då nya avdelningar öppnat. Om man tackat nej till erbjudande om Säbo-plats pga att man inte fått önskad boendeadress får man stå kvar i kön, den rutinen har långt ifrån alla kommuner. Plan finns för att avdelningen som används för korttid på Sigghusberg ska kunna ställas om till Säbo när behovet är stadigvarande. Ytterligare korttidsplatser kan då skapas på Sjöryd.

Kristdemokraterna

Hjo kommun har nyligen byggt till demensboendet Sigghusberg med både särskilt boende och korttidsplatser. Historiskt har kommunen sett att behovet varierar. Om behovet av särskilt boende kvarstår finns det all anledning att ytterligare bygga nya platser.

Sverigedemokraterna

Svårt att ge ett direkt svar då det går upp och ner, blir det stadigvarande bör fler platser anskaffas


Fråga 2. Hur ska man säkra bemanningen långsiktigt och därigenom patientsäkerheten inom äldrevården?

Vänsterpartiet

Internutbilda befintlig personal och vikarier utan utbildning. Höj lönerna och förkorta arbetstiden. Att jobba varannan helg är ohållbart i längden. Dessa åtgärder skulle göra yrket mera attraktivt och innebär en konkurrensfördel mot grannkommunerna vilket skulle locka fler att jobba i Hjo kommun.

Socialdemokraterna

Smarta scheman som attraherar sökande. Bra arbetsmiljö. Digitala lösningar inom vård.

Centerpartiet

Satsa än mer på att behålla den personal vi har. Kompetensutveckling. Vi har avsatt pengar till löneutveckling. Marknadsföra kommunen till vård- och omsorgsutbildningar.

Liberalerna

Konkurrenskraftiga löner och bra arbetsmiljö.

Moderaterna

Få fler att välja vårdyrket. Arbeta systematiskt med arbetsmiljö och lönenivåer. Vara generösa med att ta emot praktikanter och studenter. Genomföra heltid som norm när man arbetar i Hjo kommun. Utveckla en tillåtande kultur i arbetslagen som präglas av delaktighet och sammanhang.

Kristdemokraterna

För att säkra bemanning och kompetens i äldrevården och omsorgen behöver Hjo kommun arbeta brett, lokalt och nationellt. Främst behöver de olika yrkena i äldreomsorgen bli mer attraktiva. Hjo kommun ska erbjuda vårdförlagd utbildning med kompetent handledning. Medellönen behöver höjas, fortsätta förbättra arbetsmiljön genom bättre arbetstider, kompetensutveckling och god introduktion för vikarier och nyanställda. En väl utvecklad samverkan men de fackliga organisationerna är också av stort värde.

Sverigedemokraterna

Vår mening är att personal på golvet måste trivas och utvecklas, kedjan upp till toppen kortas och en löneöversyn göras


Fråga 3. Ansträngt läge väntas inom förskolan. Hur ska kommunen lösa platsbristen?

Vänsterpartiet

Återigen, var är planeringen och framförhållningen. Barnen som börjar förskolan gör det tidigast vid ca ett års ålder. Innan det är modern gravid i nio månader. Så någon har missat i sitt uppdrag. Statistisk finns för detta.

Socialdemokraterna

om behov finns, ny lokal i egen regi.

Centerpartiet

Öppna upp tillfällig avdelning om behov kvarstår inför våren 2023.

Liberalerna

Om så erfordras stöttar vi öppnandet av en ny avdelning alternativt utbyggnad.

Moderaterna

Ingen platsbrist detta år. Ett ansträngt läge befaras våren -23. Planering pågår för ev öppnande av en ytterligare avdelning.

Kristdemokraterna

För att klara av den akuta platsbristen inom förskolan så kommer det att öppnas en tillfällig avdelning under hösten. Visar det sig att det är ett långsiktigt behov av nya platser får nybyggnation övervägas. Kristdemokraterna tycker att det är viktigt att inte ha för stora barngrupper.

Sverigedemokraterna

Här är det viktigt att vi behåller personalen och kan bibehålla kontinuiteten och om Hjo växer snabbare måste fler platser fram


Fråga 4. Att satsa på vård och skola som ofta pratas om låter bra – men vad ska det sparas in på i stället?

Vänsterpartiet

Fler personal med förkortad arbetstid genererar färre sjukskrivningar och minskar personalomsättning vilket i sin tur minska kostnader för bla nyanställningar och vikarier. Så i långa loppet skulle detta spara pengar. Vidare skulle vänsterpartiet vilja ha en översyn över kommunens tjänstemän och se om man kan göra någonting där.

Socialdemokraterna

Att minska sjuklönekostnaderna. Attraktiv arbetsplats minskar kostnader.

Centerpartiet

Administration (obs! ej administratörer) och att effektivisera arbetssätt - jobba smartare.

Liberalerna

Effektiviseringar i verksamheten frigör resurser för vård och skola.

Moderaterna

Utgångspunkten är att vi ska slippa att ta bort saker/service som vi vill ha, därför är det viktigt med en balanserad välplanerad ekonomisk framfart. För att klara behoven inom dessa områden måste vi fortsätta med att se över hur vi använder de resurser vi har, vara kostnadsmedvetna och ta till oss ny teknik som kan underlätta och frigöra tid och därmed händer. Kommunen måste vara en attraktiv arbetsgivare som lockar kompetent och duktig personal och behåller dem.

Kristdemokraterna

En kommun har många verksamhetsområden som skall fungera. För att klara av att framtidens utmaningar är det viktigt att ta tillvara nya arbetssätt och hela tiden arbeta effektivt. Inom administrationen finns besparingspotential.

Sverigedemokraterna

I vår värld kostar inte en fullt fungerande skola mer pengar, den behöver förstatligas för en likvärdig skola, detta kan ju inte en kommun göra utan detta måste bli nationellt, detsamma gäller vården som har stora overheadkostnader innan själva vården utförs.


Guldkrokshallen, Hjo kommuns enda fullstora idrottsanläggning.
Guldkrokshallen, Hjo kommuns enda fullstora idrottsanläggning. Foto: Christoffer Tuulik

Kategori 2) Idrott, kultur och fritid

Fråga 1. Hur ska Guldkroksområdet utvecklas konkret för att möta allmänhetens behov och intressen?

Vänsterpartiet

Vi är för nya i stan för att veta vad allmänhetens behov och intressen är i nuläget.

Socialdemokraterna

Anställd personal på plats. Integrerad ungdomsverksamhet med fler intressen. Lyhördhet från allmänheten.

Centerpartiet

Till mötesplatser utifrån ett folkhälsoperspektiv. Ett brett utbud som inbjuder till rörelse och ett aktivt liv för alla åldrar. Att det finns tillgänglig personal både dag - och kvällstid.

Liberalerna

Vi avvaktar resultatet av de förslag som kommer att redovisas av extern konsult

Moderaterna

Det ska den konkreta åtgärdsplan som nu tas fram utefter de synpunkter och önskemål som framkommit visa. Vi vill att området ska utvecklas så att fler kommer i rörelse och aktivitet, att föreningslivet får bra förutsättningar, att det blir en ännu bättre mötesplats och vi vill att den öppna fritidsverksamheten får sin bas där.

Kristdemokraterna

Området ska utvecklas till en mötesplats för idrott och rörelse för personer i alla åldrar, med olika intressen. Byggnader och markområden ska anpassas till olika behov. Bemanningen ska tillgodose allmänheten behov inom idrott och rörelse. Extern kompetens ska tillsättas för att konkret ge förslag på bästa användning av området. Skolans, föreningslivets och allmänhetens synpunkter ska tas tillvara. Det kommer avsättas pengar i kommunens investeringsbudget för utvecklingen.

Sverigedemokraterna

Vi drev på att bygga fullstor hall på nya skolan, nu blev det inte så och det var nog bra, att blanda ihop en skola med andra aktörer är inte helt enkelt, vi har nu fått en utredning om Guldkroksområdet och det finns möjligheter där utan tvekan men vi anser att i dagsläget får kommunen lugna ner sig med investeringar och byggnation, vi vill gärna hjälpa våra föreningar framöver och satsa, vi vet att många toppidrottsmän fostrats i Hjo, men det finns också andra sporter i Hjo som behöver hjälp


Fråga 2. Fritidsgården har genomgått flera förändringar. Hur ska Mötesplatsen Stationen utvecklas framåt?

Vänsterpartiet

Även här är vi för nya för att svara på detta. Men för att få svar detta så skulle jag fråga ungdomarna själva vad de vill. Det kan inte vara vuxna politiker som ska besluta vad ungdomarna vill.

Socialdemokraterna

En utredning pågår. Möjligt att verksamheten integreras vid Guldkroksområdet.

Centerpartiet

För oss är det viktigt att så många ungdomar som möjligt, i hela kommunen, får tillgång till fritidsaktivitet utanför fritidsgården.

Liberalerna

Se svar på förra frågan.

Moderaterna

Verksamheten ska finnas där ungdomarna vill vara. Vi anser att Guldkroksområdet ska vara centrum för verksamheten och då kunna erbjuda ett stort urval av aktiviteter och möjligheter, närhet till föreningslivet och en trygg plats med närvaro av vuxna.

Kristdemokraterna

Det är viktigt att fritidsgården får vara kvar på den plats den är på idag tills vidare. När utredningen om Guldkroksområdet är klar så får man se på vilket sätt man kan utveckla fritidsgårdsverksamheten tillsammans med verksamheten som kommer att finnas på Guldkroksområdet. Det som är viktigt är att det finns fritidsaktiviteter inom olika områden, inte bara idrott och rörelse.

Sverigedemokraterna

Detta hör ju samman med hur Guldkroksområdet utvecklas så i dagsläget bör den drivas som den är


Fråga 3. Hur ska ni arbeta för att tillfredsställa ungdomars motorintresse?

Vänsterpartiet

Likt alla andra intressen hänvisa till föreningslivet och saknas det en motorförening och intresse finns så bör kommunen stötta upp vid startandet av en motorklubb men ska drivas sedan som en förening med allt vad det innebär.

Socialdemokraterna

Se svar idrott, kultur och fritid.

Centerpartiet

Tillåta att motorklubben kan/får öppna upp enduro och crossbanor. (konstig fråga) Finns idag ett samarbete med Lake town cruisers.

Liberalerna

Se föregående svar.

Moderaterna

Försök har gjorts med mötesplatser för denna grupp – tyvärr har det inte fallit väl ut. Föreningslivet som sysslar med motorsport behöver ta ett steg fram här.

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna

Det fanns för många år sedan en motorgård där MKH finns idag, helt klart måste nåt göras, i Tibro finns det en förening som har många unga i utbildning men det kräver ideell arbetskraft och lokaliteter, detta skulle förmodligen löna sig


Fråga 4. Vad vill partiet göra framåt för att främja kulturlivet och möjligheten till att utöva kultur i Hjo?

Vänsterpartiet

Stödja det lokala kulturlivet (tex musiker och konstnärer) genom att ge dem möjlighet att verka lokalt. Vidare vill vi ge kultursamordnare och andra inom kommunen riktat uppdrag att arrangera festivalarrangemang under sommaren. Törebodafestivalen gör sitt sista år i år. Kanske läge för Hjo att ta över den stafettpinnen?

Socialdemokraterna

Fortsatt satsning på kulturkvarteret pedagogien.

Centerpartiet

Fortsätta i det vi redan gör. Vi har Kulturkvarteret och vi har anställt personal.

Liberalerna

Fortsatt utveckling av kulturkvarteret för att öka utbudet.

Moderaterna

Kulturkvarteret är en stor satsning på kultur. Det gäller att hålla i den goda verksamheten och utveckla den. Kulturkvarteret ska locka besökare och vår ambition är att på sikt utöka möjligheterna för fler och/eller större utställningar. Utökade öppettider året om är ett led i det arbetet. Kulturföreningarna i konst- och kulturrådet arbetar tillsammans med kommunen för att förmera vårt breda kulturutbud. Vi vill göra Kulturskolan avgiftsfri för att säkra att fler får tillgång till den.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill fortsätta att utveckla kulturkvarteret Pedagogien som kulturcentrum för alla typer av kulturyttringar och mänskliga möten. Det är också viktigt att Kulturskolan fortsätter att utvecklas och att alla barn i skola och förskola någon gång per år erbjuds möjlighet till kulturella aktiviteter. Föreningslivet är en viktig del i utbudet av kulturaktiviteter och det är därför angeläget att kommunen också fortsättningsvis stödjer föreningarnas verksamhet.

Sverigedemokraterna

Kommunen är en utpräglad kulturkommun och det mesta är nog tillgodosett, vi har ett fantastiskt bibliotek


Vättern.
Vättern. Foto: Emma Björnell

Kategori 3) Integration, miljö, klimat och demokrati

Fråga 1. Hur ställer sig partiet till att ta emot fler flyktingar i kommunen?

Vänsterpartiet

Hjo ska ta emot de flyktingar vi blir tilldelade. Kartlägga deras utbildningsnivå och tillgodose behovet av eventuell utbildning. Detta bör ske tillsammans med kommunen och det lokala näringslivet så man kan rikta utbildningsinsatserna om så behövs.

Socialdemokraterna

Ja!

Centerpartiet

JA. Vi behöver dem!

Liberalerna

Vi skall ta emot flyktingar inom ramen för vad riksdagen kräver och som vi klara av på ett humant och bra sätt.

Moderaterna

Vi välkomna dem. Vi behöver fler personer i arbetsför ålder och mångfald är bra för Hjo.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är positiva till att ta emot fler flyktingar. För att klara det är det viktigt med ett fortsatt bra integrationsarbete.

Sverigedemokraterna

Vi hänvisar till partiets ståndpunkt nationellt och några citat ”invandringen har inte varit bra för Sverige”, för att komma i fas måste invandringen begränsas och återvandring öka.Reglerna för arbetskraftsinvandring måste återuppstå, idag är det korruption, fusk och handel med tillstånd och människor.Vi är det enda parti som insett att massinvandringen inte fungerat. Konsensus: Stoppa all asylinvandring från länder som inte utgör vårt närområde och gå till Eu:s miniminivå


Fråga 2. Hur ska partiet arbeta för att nå de klimatlöften som antagits i samverkan med Västra Götalandsregionens satsning Klimat 2030?

Vänsterpartiet

Jobba för en attitydförändring gällande bilåkande och verka för att invånare ska välja cykel eller promenad före bilen i den mån det är möjligt. Hjo är en liten stad med korta avstånd. Erbjuda förmånscyklar till kommunanställda. Solpaneler på samtliga kommunens fastigheter. Vi vill även underlätta för kommunens invånare att källsortera genom att utöka antalet återvinningsstationer.

Socialdemokraterna

Följa upp de åtgärder som görs i Hjo kommun. Samt åtgärda. Aktivt stödja projekt för att minska Co2 utsläppen. Ledstolpar Bil pol, cykel och gångbanor som lättar upp till och från arbetet.

Centerpartiet

Fortsätta att se över och påskynda verksamheterna, företagen och hushållen i kommunen.

Liberalerna

Vi stödjer och arbetar för att målen i Hjo kommuns Hållbarhetsstrategi skall uppnås. Vi verkar även för en stabil elförsörjning med ny kärnkraft.

Moderaterna

Agenda 2030 målen är en av anledningarna att vi uppdragit åt förvaltningen att göra om visionen och målområden i den tillsammans med Hjoborna. För att lyckas med målen måste arbetet vara en del av den dagliga driften, ett dagligt arbets- och förhållningssätt. Kommunen kan snäppa upp arbetet att se till att det som Hjobo är lätt att göra rätt och skapa förutsättningar för ett hållbart liv. Exempelvis utbyggnaden av cykelvägar och laddinfrastruktur där utbyggnaden fortsätter i takt med behoven.

Kristdemokraterna

Genom att fortsätta arbetet för ökad miljömedvetenhet i all verksamhet exempelvis genom att kommunägda fordon skall drivas med förnybara drivmedel och att öka kommunala upphandlingar av ekologisk och närodlad mat.

Sverigedemokraterna

Som ett parti i opposition kan vi bara följa alliansen, av de 20 målen lyfter vi målen 12-14 och 20. Speciellt när det gäller matsvinnet vill vi se en förändring, vi vill vidare att kommunen bygger ett värmekraftverk med tanke på pris o leveransproblem för el


Fråga 3. Hur ska Hjo kommun arbeta för att motverka giftiga utsläpp i Vättern?

Vänsterpartiet

Tillsammans med övriga kommuner runt vättern samt samarbeta med aktion rädda vättern för att kunna öka påtryckning mot försvarsmakten och deras övningar. Gällande övrig industri så är vi för dåligt insatta för att yttra oss.

Socialdemokraterna

Fortsätta med utveckling reningsverket. Samt info hushållens och näringens ansvar om vad som går ut i gatubrunnar.

Centerpartiet

Upplysning och uppföljning inom kommunens ansvar. Vi är öppna för att testa nya åtgärder mot läkemedels utsläpp.

Liberalerna

Genom att uppgradera reningsverken samt att ständigt påtala Vätterns värde vid olika remisser.

Moderaterna

Vi agerar redan idag via remissvar etc i de fall då vi har möjlighet att värna Vättern då olika typer av åtgärder/verksamheter prövas runt sjön. Ett omfattande pilotprojekt med rening av Pfaser och medicinalrester i vårt avloppsvatten genomförs nu och om det slår väl ut tänker vi att det arbetssättet skalas upp och permanentas.

Kristdemokraterna

Genom fortsatt arbete med Vätternvårdsförbundet och att påtala att Vättern är en vattentäkt av riksintresse.

Sverigedemokraterna

Detta är ett kärt ämne för oss, vi motionerade om en utökad rening för många år sedan och nu har vi en försöksanläggning, vi hoppas att permanenta den och även informera mer om tex PFAS som de flesta tror bara finns på flygplatser


Fråga 4. Hjo kommun har i dagsläget utskott istället för nämnder. Vad anser partiet om Hjo kommuns nuvarande politiska organisation?

Vänsterpartiet

Vi saknar den erfarenheten från fullmäktigearbete för att ha en åsikt i frågan.

Socialdemokraterna

Den är bra utifrån kommunens storlek.

Centerpartiet

Den fungerar bra och är väl inarbetad.

Liberalerna

Mycket bra

Moderaterna

Vi anser att det fungerar mycket bra. Organisationen gör att politiken tvingas se helheten, ta ansvar för alla delar och beslutsgången är smidig. En bra organisation för en liten kommun.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna anser att dagens politiska organisation fungerar bra.

Sverigedemokraterna

Då kommunrevisionen tittar på detta just nu, inväntar vi deras svar, vi har dock inte hört kritik från politiken


Korsbergavägen är bara en av vägarna i trakten i dåligt skick.
Korsbergavägen är bara en av vägarna i trakten i dåligt skick. Foto: Lars-Ola Carlén

Kategori 4) Leva i Hjo

Fråga 1. Hjo kommun har skrivit under ett medborgarlöfte tillsammans med polisen, för att öka tryggheten i Hjo under 2022. Hur arbetar partiet för att uppfylla detta?

Vänsterpartiet

Då partiet är nya (i denna konstellationen) i Hjo kommun så har vi inte arbetat med detta under 2022. Men framåt vill vi verka för att få kontinuerlig närvaro av polis med kännedom om Hjo och dess invånare.

Socialdemokraterna

Medborgarlöftet är ett Vad dokument. Vi saknar, Hur arbetet görs. Vi har ingen politisk insyn i brottsförebyggande rådet.

Centerpartiet

Stötta och följa trafikföreskrifterna. Vi fortsätter att stötta Nattvandrarna i deras trygghetsvandringar.

Liberalerna

Vi förordar kameraövervakning på utsatta platser inom kommunen.

Moderaterna

Se till att det vi sagt ska göras genomförs dvs trygghetsvandringar, informationsinsatser till allmänheten, till ungdomar i synnerhet. ANT (alkohol, narkotika, tobak)- utbildning och information för barn och unga. Se till att förvaltningen arbetar förebyggande och uppsökande och tillsammans. Fritidsverksamhetens nya arbetssätt är ett gott exempel. EST-gruppens (Effektiv samordning för trygghet) näringsliv, kommun och polis stämmer av med täta mellanrum och kan tillsammans vidta önskade åtgärder.

Kristdemokraterna

Det som är viktigast för att öka tryggheten i Hjo är regelbunden närvaro av polis. Hjo borde ha stationär polis med station på plats vilket vi påtalar för de nationella beslutsfattarna. För att öka tryggheten är det viktigt med bra belysning av gator och gångvägar. Kommunen bör också på olika sätt främja att det finns fler vuxna som exempelvis nattvandrare och stötta de föreningar som gör det.

Sverigedemokraterna

Vi har naturligtvis röstat för detta dokument som vill att Hjo skall vara en trygg kommun,vi prioiterar förebyggandet av droganvändning


Fråga 2. Vad är partiets lösning på bostadsbristen?

Vänsterpartiet

I samarbete med bostadsbolagen upprätta en kommunal bostadskö så att det blir rättvisare. Sedan bör man se över möjligheten att bygga billiga hyresbostäder.

Socialdemokraterna

Saknad av kommunalt bostadsbolag. Privat aktör tar stort ansvar.

Centerpartiet

Att ta fram detaljplaner, markanvisningar till villor, bostadsrätter och hyresrätter i hela kommunen. Vi vill utveckla och bygga med en tydlig miljöprofil på kommunens mark, på Spakås.

Liberalerna

Ta fram mer byggbar och attraktiv mark för bostäder.

Moderaterna

Att se till att det finns byggbar mark för dem som vill bygga villor, radhus, hyres- och bostadsrätter. Direktanvisning av mark som kommunen har rådighet över är också ett bra verktyg. Idag är ett stort antal byggprojekt på gång och osäkerheten kring ränte- och produktionskostnaderna är just nu den största anledningen till att man tvekar att sätta igång. Att kommunen skulle bygga i egen regi är inte ett alternativ för oss.

Kristdemokraterna

Genom att planera så att det finns detaljplanerad mark, både i tätort och ni ytterområden, där det kan byggas bostäder. Det är också viktigt att kontinuerligt på lämpligt sätt samverka och föra dialog med företag som är intresserade av att bygga bostäder i kommunen

Sverigedemokraterna

Bostadsbristen går inte att bortse, men för närvarande och förmodligen några år framåt får vi nog inse att det kommer inte att byggas så mycket och det är ju inte kommunen ensam om i dessa tider


Fråga 3. Hur ska partiet främja näringslivet och motverka butiksdöden i kommunen?

Vänsterpartiet

Sommartid bör en del av hamngatan stängas av för biltrafik. Detta för att utöka möjligheten för de verksamheter utmed gatan att ha en uteservering vilket skulle öka omsättningen för dessa.

Socialdemokraterna

Jobba för attraktiva stadsmiljöer. Fler gångfartsområden.

Centerpartiet

Jobba aktivt med näringslivet, nätverka, underlätta i olika tillståndsansökningar. Vi har inga tomma butikslokaler.

Liberalerna

Utveckla kommunens näringslivsstrategi. Ta fram mer byggbar mark för industrietableringar.

Moderaterna

Vi håller inte med om att det råder butiksdöd i kommunen även om det saknas butiker inom en del branscher. Det finns få, om ens några, lediga lokaler. Vi kan skapa bra förutsättningar för företagare, god service i den mån de behöver kommunens tjänster – förenkla helt enkelt. Vi kan arbeta med centrummiljön, trivsel, ¬-tillgänglighet, cykelvägar, gångstråk, parkeringar osv. Besöksnäringen är viktig och en bra grund för att det ska finnas butiker året om. Till sist måste vi Hjobor handla lokalt!

Kristdemokraterna

Kommunen skall genom god och snabb service underlätta för allt företagande. En viktig del är också att ha regelbundna dialoger med näringslivet för att få ta del av önskemål och synpunkter. En god samhällsplanering där det finns tillgång till både industrimark men också för bostadsbyggande är en viktig del i att främja näringslivet.

Sverigedemokraterna

Vi bidar tiden och låter kommunens nye tjänsteman få jobba på, butiksdöden är ju internationell, dock har vi grannkommuner där det fungerar bättre, en anledning är utpendlingen som bidrar till fler inköp i annan kommun


Fråga 4. På vilka konkreta sätt vill ni stärka möjligheten att leva, bo och verka i ytterområden?

Vänsterpartiet

Kommunen bör se till att det byggs cykelvägar till respektive ytterområde. Se till att det finns bra barnomsorg även i ytterområdena.

Socialdemokraterna

Ta fram byggbara tomter.

Centerpartiet

Nybyggnation, stärka företagandet. Ett brett fritids - och aktivitetsutbud året om.

Liberalerna

Ta fram mer byggbar mark och utveckla befintliga skolor och förskolor

Moderaterna

Vi har säkrat servicen med barnomsorg, grundskola och skolbarnomsorg i våra två ytterområden Gate och Korsberga/Blikstorp. Dessa enheter ska kvarstå. Se till att det finns byggbara tomter i dessa områden och fortsätta trycka på för att det ska finnas kollektivtrafik i hela Hjo kommun.

Kristdemokraterna

Det är viktigt med god standard på vägarna även i kommunens ytterområden och att det finns god tillgång till bredband. En av den viktigaste åtgärden för att stärka ytterområdena är en fortsatt utveckling av de skolor som finns i Fågelås och Korsberga och att det även fortsättningsvis finns tillgång till förskola. Att stödja föreningslivet i ytterområdena är av också av största vikt för en levande landsbygd.

Sverigedemokraterna

Rent konkret ska det var lika enkelt att leva,bo och verka varhelst vi bor i kommunen, vi ser med glädje att det poppar upp dygnet-runt butiker för att upprätta servicen i våra ytterområden


Fråga 5. Har partiet någon plan att åtgärda dåliga landsvägar, exempelvis Korsbergavägen?

Vänsterpartiet

Vi prioriterar utbyggnad av cykelvägar istället.

Socialdemokraterna

Vi har ingen kontakt med Vägverket i denna fråga.

Centerpartiet

Korsbergavägen är Trafikverkets beslut. Vi kan påverka Riksdag och Regional infrastrukturberedning. Vi är aktiva i ÅVS, åtgärdsvalsstudie som lyfter företagens och privatpersoners behov.

Liberalerna

Vi stöter ständigt på huvudmannen Trafikverket att uppgradera vägarna i kommunen.

Moderaterna

Vägarna utanför tätorten är inte ett kommunalt ansvar. Trafikverket är huvudman för Korsbergavägen tex och många av småvägarna sköts av vägsamfälligheter som får bidrag från stat och/eller kommun. Det vi kan göra är att fortsätta att trycka på Trafikverket om vikten av att mindre vägar underhålls då de är helt avgörande för att landsbygden och de företag (ofta stora livsmedelsproducenter typ kycklinguppfödning) som finns där ska kunna verka och överleva.

Kristdemokraterna

En fortsatt kontinuerlig dialog med Vägverket är angeläget för att påtala de brister i kvaliteten som finns gällande kommunens landsvägar.

Sverigedemokraterna

Detta har ju varit uppe på tapeten många gånger, vi är det enda parti som motionerat om en förbättring, kommunen kan bara pressa på då vägen inte är kommunens, med det läge vi ser idag när man slutar att asfaltera pga kostnaden är det inte stora förhoppningar i närtid

Artikeltaggar

Britt-Marie SjöbergBrott & blåljusCatrin HulmarkerCenterpartietDin journalistEkonomiFörtidsröstningFullmäktigeHasse NörgårdHjoHjo kommunHjo kommun (org)Hjo TidningKlimatKommunalvalKommunpolitikKristdemokraternaLiberalernaMichael KihlströmModeraternaNyheterPetter JönssonPierre Robert RydénPolitikPolitikerSamhälleSocialdemokraternaSven ForsmanSverigedemokraternaValVal 2022Vänsterpartiet

Så här jobbar Hjo Tidning med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.